ТМ "Забіяка" привітала лауреатів фестивалю «Різдвяний вертеп»


http://eenu.edu.ua/uk/articles/rizdvyaniy-vertep-zaklyuchniy-akord-festivalyu